Nippon Paint Thailand - Technical Training Department

ตารางการอบรม

ตารางการอบรมนี้ ไม่รวมวันหยุดและเหตุการณ์อื่นๆ ซึ่งบริษัทขอสงวนสิทธิที่อาจจะขอปรับเปลี่ยน วันให้เหมาะสมกับการอบรม

ทันทีที่คุณตัดสินใจที่จะเข้ารับการอบรม กรุณาไปที่หัวข้อ "ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าอบรม" และ ทำการเลือกหลักสูตรและวันที่ที่คุณต้องการเข้ารับการอบรม

ภายหลังดำเนินการลงทะเบียนเข้าอบรมหลักสูตรตามขั้นตอนเรียบร้อย ใบสมัครของคุณจะถูกส่งผ่าน ไปยังขั้นตอนการพิจารณาตรวจสอบและอนุมัติตามขั้นตอนของศูนย์ฝึกอบรม โดยทางศูนย์ฝึกฯ จะแจ้งผลการพิจารณาใบสมัครของคุณให้ทราบในลำดับถัดไป

การลงทะเบียน จะยึดหลักการที่ว่า "สมัครก่อน มีสิทธิก่อน"

หลักสูตรการพัฒนาทักษะฝีมือ

รหัส ชื่อหลักสูตร วันที่ จำนวนคน การลงทะเบียน
SD-SP 1 การเตรียมพื้นผิว 1 Mar 5 - 9 2 ลงทะเบียน
SD-SP 1 การเตรียมพื้นผิว 1 May 7 - 11 5 ลงทะเบียน
SD-SP 1 การเตรียมพื้นผิว 1 Jul 2 - 6 5 ลงทะเบียน
SD-SP 1 การเตรียมพื้นผิว 1 Sep 3 - 7 5 ลงทะเบียน
SD-SP 1 การเตรียมพื้นผิว 1 Nov 5 - 9 5 ลงทะเบียน
SD-SP 2 การเตรียมพื้นผิว 2 Jun 4 - 8 5 ลงทะเบียน
SD-SP 2 การเตรียมพื้นผิว 2 Aug 6 - 10 5 ลงทะเบียน
SD-SP 2 การเตรียมพื้นผิว 2 Oct 8 - 12 5 ลงทะเบียน
SD-SP 2 การเตรียมพื้นผิว 2 Dec 17 - 21 5 ลงทะเบียน
SD-PA 1 การใช้สี / การพ่นสี 1 Mar 12 - 14 2 ลงทะเบียน
SD-PA 1 การใช้สี / การพ่นสี 1 May 14 - 16 4 ลงทะเบียน
SD-PA 1 การใช้สี / การพ่นสี 1 Jul 2 - 6 4 ลงทะเบียน
SD-PA 1 การใช้สี / การพ่นสี 1 Nov 12 - 14 4 ลงทะเบียน
SD-PA 2 การใช้สี / การพ่นสี 2 Apr 9 - 11 4 ลงทะเบียน
SD-PA 2 การใช้สี / การพ่นสี 2 Jun 11 - 13 4 ลงทะเบียน
SD-PA 2 การใช้สี / การพ่นสี 2 Aug 22 - 24 4 ลงทะเบียน
SD-PA 2 การใช้สี / การพ่นสี 2 Oct 24 - 26 4 ลงทะเบียน
SD-PA 2 การใช้สี / การพ่นสี 2 Dec 11 - 13 4 ลงทะเบียน
SD-PA 3 การใช้สี / การพ่นสี 3 Mar 19 - 20 4 ลงทะเบียน
SD-PA 3 การใช้สี / การพ่นสี 3 Jul 9 - 10 4 ลงทะเบียน
SD-PA 3 การใช้สี / การพ่นสี 3 Sep 10 - 11 4 ลงทะเบียน
SD-PA 3 การใช้สี / การพ่นสี 3 Nov 19 - 20 4 ลงทะเบียน
SD-CM 1 การผสมแต่งสี 1 May 7 - 11 6 ลงทะเบียน
SD-CM 1 การผสมแต่งสี 1 Jul 16 - 20 6 ลงทะเบียน
SD-CM 1 การผสมแต่งสี 1 Sep 10 - 14 6 ลงทะเบียน
SD-CM 1 การผสมแต่งสี 1 Nov 5 - 9 6 ลงทะเบียน
SD-CM 2 การผสมแต่งสี 2 Jun 4 - 8 5 ลงทะเบียน
SD-CM 2 การผสมแต่งสี 2 Aug 6 - 10 6 ลงทะเบียน
SD-CM 2 การผสมแต่งสี 2 Oct 8 - 12 6 ลงทะเบียน
SD-CM 2 การผสมแต่งสี 2 Dec 17 - 21 6 ลงทะเบียน
SD-CM 3 การผสมแต่งสี 3 Mar 5 - 7 5 ลงทะเบียน
SD-CM 3 การผสมแต่งสี 3 Jul 9 - 11 6 ลงทะเบียน
SD-CM 3 การผสมแต่งสี 3 Sep 17 - 19 6 ลงทะเบียน
SD-CM 3 การผสมแต่งสี 3 Nov 21 - 23 6 ลงทะเบียน
SD-CM 4 การผสมแต่งสี 4 Apr 9 - 11 6 ลงทะเบียน
SD-CM 4 การผสมแต่งสี 4 Aug 22 - 24 5 ลงทะเบียน
SD-PO การขัดเคลือบเงา Mar 15 - 15 3 ลงทะเบียน
SD-PO การขัดเคลือบเงา Apr 5 - 5 3 ลงทะเบียน
SD-PO การขัดเคลือบเงา May 25 - 25 3 ลงทะเบียน
SD-PO การขัดเคลือบเงา Jun 21 - 21 3 ลงทะเบียน
SD-PO การขัดเคลือบเงา Jul 12 - 12 3 ลงทะเบียน
SD-PO การขัดเคลือบเงา Sep 17 - 17 3 ลงทะเบียน
SD-PO การขัดเคลือบเงา Nov 16 - 16 3 ลงทะเบียน
SD-PD 1 ปัญหาสี 1 Mar 16 - 16 20 ลงทะเบียน
SD-PD 1 ปัญหาสี 1 Apr 12 - 12 20 ลงทะเบียน
SD-PD 1 ปัญหาสี 1 May 21 - 21 20 ลงทะเบียน
SD-PD 1 ปัญหาสี 1 Jul 13 - 13 20 ลงทะเบียน
SD-PD 2 ปัญหาสี 2 Jun 14 - 15 20 ลงทะเบียน
SD-PD 2 ปัญหาสี 2 Sep 18 - 19 20 ลงทะเบียน
SD-PD 2 ปัญหาสี 2 Dec 3 - 4 20 ลงทะเบียน

หลักสูตรการใช้ผลิตภัณฑ์

รหัส ชื่อหลักสูตร วันที่ จำนวนคน การลงทะเบียน
PR-SP การเตรียมพื้นผิว Mar 12 - 14 5 ลงทะเบียน
PR-SP การเตรียมพื้นผิว Apr 23 - 25 5 ลงทะเบียน
PR-SP การเตรียมพื้นผิว May 21 - 23 5 ลงทะเบียน
PR-SP การเตรียมพื้นผิว Jun 11 - 13 5 ลงทะเบียน
PR-SP การเตรียมพื้นผิว Jul 23 - 25 5 ลงทะเบียน
PR-SP การเตรียมพื้นผิว Aug 20 - 21 5 ลงทะเบียน
PR-SP การเตรียมพื้นผิว Sep 12 - 14 5 ลงทะเบียน
PR-SP การเตรียมพื้นผิว Oct 24 - 26 5 ลงทะเบียน
PR-SP การเตรียมพื้นผิว Nov 21 - 23 5 ลงทะเบียน
PR-SP การเตรียมพื้นผิว Dec 24 - 26 5 ลงทะเบียน
PR-PK ความรู้ผลิตภัณฑ์ Mar 8 - 9 8 ลงทะเบียน
PR-PK ความรู้ผลิตภัณฑ์ May 17 - 18 10 ลงทะเบียน
PR-PK ความรู้ผลิตภัณฑ์ Jun 21 - 22 10 ลงทะเบียน
PR-PK ความรู้ผลิตภัณฑ์ Jul 12 - 13 10 ลงทะเบียน
PR-PK ความรู้ผลิตภัณฑ์ Sep 20 - 21 10 ลงทะเบียน
PR-PK ความรู้ผลิตภัณฑ์ Nov 19 - 20 10 ลงทะเบียน
PR-PA การใช้ / การพ่นสี Mar 21 - 23 -
PR-PA การใช้ / การพ่นสี May 22 - 24 4 ลงทะเบียน
PR-PA การใช้ / การพ่นสี Jun 18 - 20 4 ลงทะเบียน
PR-PA การใช้ / การพ่นสี Jul 16 - 18 4 ลงทะเบียน
PR-PA การใช้ / การพ่นสี Aug 14 - 16 4 ลงทะเบียน
PR-PA การใช้ / การพ่นสี Sep 24 - 26 4 ลงทะเบียน
PR-PA การใช้ / การพ่นสี Dec 24 - 26 4 ลงทะเบียน
PR-CM การผสมแต่งสี Mar 21 - 23 5 ลงทะเบียน
PR-CM การผสมแต่งสี Apr 23 - 25 6 ลงทะเบียน
PR-CM การผสมแต่งสี May 14 - 16 6 ลงทะเบียน
PR-CM การผสมแต่งสี Jun 18 - 20 6 ลงทะเบียน
PR-CM การผสมแต่งสี Jul 23 - 25 6 ลงทะเบียน
PR-CM การผสมแต่งสี Aug 14 - 16 6 ลงทะเบียน
PR-CM การผสมแต่งสี Sep 24 - 26 6 ลงทะเบียน
PR-CM การผสมแต่งสี Oct 16 - 18 6 ลงทะเบียน
PR-CM การผสมแต่งสี Nov 12 - 14 6 ลงทะเบียน
PR-CM การผสมแต่งสี Dec 11 - 13 6 ลงทะเบียน
PR-UL สีนิปปอน อัลติม่า May 24 - 25 5 ลงทะเบียน
PR-UL สีนิปปอน อัลติม่า Jul 26 - 27 5 ลงทะเบียน
PR-UL สีนิปปอน อัลติม่า Oct 16 - 17 5 ลงทะเบียน
PR-E3 สีสูตรน้ำ แนกซ์ อีคิ้ว Mar 15 - 16 4 ลงทะเบียน
PR-E3 สีสูตรน้ำ แนกซ์ อีคิ้ว Apr 26 - 27 4 ลงทะเบียน
PR-E3 สีสูตรน้ำ แนกซ์ อีคิ้ว May 17 - 18 4 ลงทะเบียน
PR-E3 สีสูตรน้ำ แนกซ์ อีคิ้ว Jun 14 - 15 4 ลงทะเบียน
PR-E3 สีสูตรน้ำ แนกซ์ อีคิ้ว Jul 19 - 20 4 ลงทะเบียน
PR-E3 สีสูตรน้ำ แนกซ์ อีคิ้ว Aug 20 - 21 4 ลงทะเบียน
PR-E3 สีสูตรน้ำ แนกซ์ อีคิ้ว Sep 20 - 21 4 ลงทะเบียน
PR-E3 สีสูตรน้ำ แนกซ์ อีคิ้ว Oct 18 - 19 4 ลงทะเบียน
PR-E3 สีสูตรน้ำ แนกซ์ อีคิ้ว Nov 15 - 16 4 ลงทะเบียน
PR-E3 สีสูตรน้ำ แนกซ์ อีคิ้ว Dec 6 - 7 4 ลงทะเบียน